poetryconcrete - House, architecture by John Matthias, 1959.

see more : poetryconcrete